روند کاری ما به این صورت می باشد که در ابتدا با کارفرما قرار ملاقتی جهت بازدید از لوکیشن مورد نظر تنظیم می گردد و در روز بازید تیم هالی به صورت تخصصی از محل بازدید می کنند و شروع به اندازه گیری می کنند.

Call Now Button